آمار و اطلاعات


 

دانشگاه منابع طبیع در حال حاضر به دو دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی مجزا شده و دارای 8 گروه آموزشی و 11 رشته – مقطع است كه در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری دانشجو می پذیرد. دانشكده منابع طبیعی شامل گروه های آموزشی جنگلداری، محیط زیست، صنایع چوب و كاغذ، مرتع داری، و آبخیزداری می باشد. دانشكده علوم دریایی شامل گروه های آموزشی شیلات، بیولوژی دریا و فیزیك دریا است. دو رشته جدید تكثیر و پرورش آبزیان و فرآوری آبزیان در سال جدید به رشته های فعال دانشكده علوم دریایی اضافه شده است كه از مهرماه سال 87 دانشجو می پذیرند.