آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه علوم چوب و کاغذ ربیع بهروز اشكیكی محمدتقی اسداله زاده آزمایشگاه مرکزی 011-44999095
آزمایشگاه فرآوری شیمیایی مواد لیگنوسلولزی ربیع بهروز اشكیكی محمدتقی اسداله زاده آزمایشگاه مرکزی 011-44999095
کارگاه ساخت و تولید فرآورده های چوبی امیر خسروانی سیدبهزاد حسینی کارگاه نجاری 011-44999226
کارگاه فرآوری خمیر کاغذ امیر خسروانی سیدبهزاد حسینی کارگاه نجاری 01144999226
کارگاه نجاری امیر خسروانی سیدبهزاد حسینی کارگاه نجاری 011-44999226