دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
فاطمه توسلی بهبود, محبی 1396 مشاهده
قانع میرزائی بهبود, محبی 1396 مشاهده
مهسا برزگر ربیع, بهروزاشکیکی 1396 مشاهده
صادق ملکی سعید, کاظمی نجفی 1396 مشاهده
حسین خان جان زاده ربیع, بهروزاشکیکی 1395 مشاهده
سامان قهری بهبود, محبی 1395 مشاهده
رضا حاجی حسنی بهبود, محبی 1395 مشاهده
مسعودرضا حبیبی سعید, کاظمی نجفی 1395 مشاهده
رضا حاجی حسنی سعید, کاظمی نجفی 1395 مشاهده
حوری شریف نیای دیزینی سعید, کاظمی نجفی 1394 مشاهده
سمیه قاسمی ربیع, بهروزاشکیکی 1394 مشاهده
حامد یونسی کردخیلی ربیع, بهروزاشکیکی 1393 مشاهده
حامد یونسی کردخیلی سعید, کاظمی نجفی 1393 مشاهده
داود کرتولی نژاد سعید, کاظمی نجفی 1390 مشاهده