زمینه‌های تحقیقاتی


 
سیدحمیدرضا صادقی (استاد)
 • مدل سازی فرسایش و رسوب
 • مدیریت جامع حوزه های آبخیز
مهدی وفاخواه (استاد)
 • هیدرولوژی آبهای سطحی
 • هیدرولوژی برف
عبدالواحد خالدی درویشان (دانشیار)
 • مدل‌سازي فرسايش خاک و تولید رسوب
 • انگشت‌نگاري و منشأیابی رسوب
 • بودجه‌بندی رسوب
حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی (دانشیار)
 • مدیریت منابع آب
 • کاربرد RS , GIS در منابع طبیعی، حرکات توده ای
سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی (دانشیار)
 • مدیریت اراضی
 • ارزش گذاری خدمات حوزه های آبخیز
وحید موسوی (استادیار)
 • مدل سازی منابع آب سطحی و زیرزمینی
 • هیدرولوژی آب های زیرزمینی
 • کاربرد علوم و فنون نوین در مطالعات هیدرولوژیک حوزه های آبخیز