زمانبندی کلاس‌ها


 
# نام درس نام استاد مقطع زمان/مکان
# هيدرولوژي پيشرفته (اختصاصی) مهدي وفاخواه دکتری هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# مهندسي حفاظت آب وخاك پيشرفته (اختصاصی) سيدحميدرضا صادقي دکتری هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# منشاء يابي رسوب (اختصاصی) عبدالواحد خالدي درويشان دکتری هرهفته، شنبه ، 08:00-10:00
# مديريت و كنترل سيلاب (اصلی) مهدي وفاخواه کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# مديريت جامع حوزه هاي آبخيز (اصلی) سيدحميدرضا صادقي کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 08:00-10:00
# مدل هاي فرسايش و رسوب (اصلی) سيدحميدرضا صادقي کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# مباني تحليل سيستمي در حوزه هاي آبخيز (اختصاصی) وحيد موسوي کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# شبيه سازي در علوم و مهندسي آبخيز (اختصاصی) سيدحميدرضا صادقي دکتری هرهفته، شنبه ، 10:00-12:00
# روش تحقيق (اصلی) عبدالواحد خالدي درويشان کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 10:00-12:00
# آبخيز داري شهري (اصلی) مهدي وفاخواه کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00