زمینه‌های تحقیقاتی


 
قاسمعلی دیانتی تیلکی (دانشیار)
 • اکولوژی مرتع
 • اصلاح و احیای مراتع
 • اکولوژی گیاهان مهاجم
 • تغییر اقلیم و مرتع
رضا عرفانزاده (دانشیار)
 • آنالیز و ارزیابی مرتع
 • جامعه شناسی گیاهی
 • مطالعه بانک بذر خاک
ایمان اسلامی (استادیار)
 • مسائل اقتصادی اجتماعی در منابع طبیعی
 • سیستم های اجتماعی-اکولوژیک
 • مدل سازی سیستم عامل محور و تحلیل شبکه های اجتماعی
مهدی عابدی (استادیار)
 • اکولوژی کارکردی
 • اکولوژی بذر
 • مدلسازی اکولوژیک
 • اکوفیزیولوژی گیاه و پوسته های زیستی خاک
فرنوش فتاحی (استادیار)
 • زیست فناوری گیاهان دارویی
 • بررسی ترکیبات فعال زیستی موجود در گیاهان دارویی ایران
 • ارزیابی زیستی ترکیبات فعال ضد سرطان
یحیی کوچ (استادیار)
 • اکولوژی خاک
 • بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک