آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
اکوفیزیولوژی گیاهی مهدی عابدی گلسا رحمتی آزمایشگاه مرکزی 011-44999086
ایستگاه تغییر آب و هوا مهدی عابدی
بیوتکنولوژی مرتع قاسمعلی دیانتی تیلكی گلسا رحمتی آزمایشگاه مرکزی 011-44999089
کیفیت علوفه رضا عرفانزاده گلسا رحمتی آزمایشگاه مرکزی 011-44999081
گلخانه رضا عرفانزاده گلسا رحمتی آزمایشگاه مرکزی 011-44999089
مطالعات بذر قاسمعلی دیانتی تیلكی گلسا حمتی آزمایشگاه مرکزی 011-44999089