زمانبندی کلاس‌ها


 
# نام درس نام استاد مقطع زمان/مکان
# مهندسي اكوسيستم هاي مرتعي (اصلی) قاسمعلي ديانتي تيلكي کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 10:00-12:00
# مديريت پايدار خاك هاي مرتعي (اختصاصی) يحيي كوچ دکتری هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# مباحث اكولوژي (اختصاصی) قاسمعلي ديانتي تيلكي دکتری هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00
# گياهان دارويي و صنعتي (اصلی) فرنوش فتاحي کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# رفتار شناسي محيطي گياهان مرتعي (اصلی) مهدي عابدي کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:30
# حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه (اختیاری) يحيي كوچ کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 13:30-15:30
# جامعه شناسي گياهي (اصلی) رضا عرفانزاده کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 13:30-15:30
# تهيه و تدوين طرح هاي مرتع داري (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# تحليل كاركرد محصولات دارويي و صنعتي (اختصاصی) مهدي عابدي کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 13:30-15:30
# تحليل روابط انسان و مرتع (اصلی) ايمان اسلامي کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:30
# اكولوژي كمي (اختصاصی) رضا عرفانزاده دکتری هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# ارزيابي محيطي اكوسيستمهاي مرتع (اختصاصی) مهدي عابدي دکتری هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00