زمینه‌های تحقیقاتی


 
سیدعلی آزرم سا (دانشیار)
 • مطالعه و شناخت امواج دریا
 • انتقال رسوب
 • مطالعه تراز آب و تغییرات و اثرات آن بر منطقه ساحلی
 • جزر و مد و جریان های ساحلی و اقیانوسی
 • مطالعه و شناسائی پارامترهای فیزیکی دریا نظیر دما و شوری
اکبر رشیدی ابراهیم حصاری (استادیار)
 • مدلسازی عددی پدیده های اقیانوسی
 • مدلسازی جریانات بادرانده و کشندی
 • شبیه سازی عددی انتشار آلاینده ها در محیط های اقیانوسی
داریوش منصوری (استادیار)
 • مدل سازی فیزیکی و عددی پدیده های اقیانوسی و جوی
 • اندازه گیری میدانی و تحلیل فراسنج های فیزیکی دریا و جو
 • دینامیک شاره ها
سمیه نهاوندیان (استادیار)