آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
تحقیقات میدانی سمیه نهاوندیان فرج اله مهدی پور طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999158
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی داریوش منصوری شهنازکالجی طبقه همکف دانشکده علوم دریایی 01144999158
آزمایشگاه مولد موج سید علی آزرم سا شهناز کالجی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999158
فیزیک دریا سید علی آزرم سا شهناز کالجی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999158
مدل سازی عددی و محاسبات پیشرفته اكبر رشیدی ابراهیم حصاری شهناز کالجی طبقه اول دانشکده علوم دریایی 011-44999158