زمانبندی کلاس‌ها


 
# نام درس نام استاد مقطع زمان/مکان
# نظريه هاي امواج و جزر و مد (اختصاصی) سيدعلي آزرم سا کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 09:30-12:00
# فيزيك دريا (اختصاصی) سميه نهاونديان کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 09:30-12:00
# برنامه نويسي و روش هاي عددي (جبرانی) اكبر رشيدي ابراهيم حصاري کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 09:30-12:00