زمینه‌های تحقیقاتی


 
صابر خدابنده (دانشیار)
 • زیست فناوری جانوران دریایی
 • اکوفیزیولوژی جانوران دریایی
سیدجعفر سیف آبادی مختاری (دانشیار)
 • زیست شناسی بی مهرگان دریایی
 • اکولوژی بی مهرگان دریایی
بهروز زارعی دارکی (استادیار)
 • 1-اکولوژی همزیست های دریایی (جلبک ها و بی مهرگان)
 • 2-زیست فناوری همزیست های دریایی (جلبک ها و بی مهرگان)
 • 3-زیست فناوری جلبک ها و سیانوباکتری های خاکزی
محمدصادق علوی یگانه (استادیار)
 • آرایه شناسی ماهیان
 • تبارشناسی ملکولی آبزیان
 • زیست شناسی و بوم شناسی ماهیان
مهدی قدرتی شجاعی (استادیار)
 • اکولوژی کارکردی دریا و تغییرات آب و هوایی
 • کاربرد ایزوتوپ های پایدار در اکولوژی
 • چرخه کربن و کربن آبی