آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه کشت جلبک بهروز زارعی داركی سید مصطفی حسینی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999157
آزمایشگاه کشت سلول صابر خدابنده سید مصطفی حسینی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999157
آزمایشگاه میکروبیولوژی ... سید مصطفی حسینی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999159
اتاق میکروسکوپ صابر خدابنده سید مصطفی حسینی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999159
اتاق نگهداری مواد ... طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999159
کلکسیون جانوران آبزی محمد صادق علوی یگانه سید مصطفی حسینی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999157