دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
ساحل پاکزاد توچایی صابر, خدابنده 1397 مشاهده
مینا اسمعیلی خاریکی صابر, خدابنده 1395 مشاهده
علی حمزه صابر, خدابنده 1395 مشاهده
ابراهیم ستوده صابر, خدابنده 1393 مشاهده
زهره حسن آبادی زاده صابر, خدابنده 1392 مشاهده
محمد صادق علوی یگانه سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1391 مشاهده
امین اوجی فرد سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1390 مشاهده
ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1384 مشاهده