کارشناسی‌ارشد


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
حمزه اسفندیار محمدصادق, علوی یگانه 1396 مشاهده
ساناز کوهی محمدصادق, علوی یگانه 1396 مشاهده
حامد مشهدی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1396 مشاهده
مینا یاثری گوهری بهروز, زارعی دارکی 1396 مشاهده
سمیه برادران صابر, خدابنده 1396 مشاهده
عاطفه رضایی صابر, خدابنده 1396 مشاهده
زهرا بابائی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1396 مشاهده
آزاده شریفی پاطاوه محمدصادق, علوی یگانه 1395 مشاهده
نرگس میرهادی محمدصادق, علوی یگانه 1395 مشاهده
الهام مهدی پور محمدصادق, علوی یگانه 1395 مشاهده
شیما پارسایان صابر, خدابنده 1395 مشاهده
اصغر محمدزاد اصل صابر, خدابنده 1395 مشاهده
سمیرا بشارتی صابر, خدابنده 1395 مشاهده
آیدا بزرگ چنانی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1394 مشاهده
نازیلا بیرامی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1394 مشاهده
غزاله بهمنی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1394 مشاهده
فهیمه اسفندیار بهروز, زارعی دارکی 1394 مشاهده
زهرا حلواچی صابر, خدابنده 1394 مشاهده
سمیه رضوی صابر, خدابنده 1394 مشاهده
آمنه احراری صابر, خدابنده 1394 مشاهده
عبدالله دیرستانی محمدصادق, علوی یگانه 1393 مشاهده
رامین قطبی جوکندان محمدصادق, علوی یگانه 1393 مشاهده
زینب محرمی فرد سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1393 مشاهده
ملیحه روشنگر سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1393 مشاهده
شهلا همتی صابر, خدابنده 1393 مشاهده
مریم حامدی شهرکی صابر, خدابنده 1393 مشاهده
سحر شعبانی پنبه چوله صابر, خدابنده 1393 مشاهده
زهرا افشاریانی صابر, خدابنده 1393 مشاهده
ندا فهیمی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1392 مشاهده
ام البنین عیسی پور سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1392 مشاهده
سیما فیاضی بهروز, زارعی دارکی 1392 مشاهده
مهدیه طهماسبی آبدر صابر, خدابنده 1392 مشاهده
راضیه صالح پور صابر, خدابنده 1392 مشاهده
فریال منصف صابر, خدابنده 1392 مشاهده
شاهده عبدالعزیزی صابر, خدابنده 1392 مشاهده
مینا بهارلوئی صابر, خدابنده 1392 مشاهده
سیما فیاضی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1392 مشاهده
یامین پوریوسف سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1391 مشاهده
محمد مهدی زمانی جمشیدی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1391 مشاهده
عبدالخالد خالقی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1391 مشاهده
معصومه سلمانی نژاد بهروز, زارعی دارکی 1391 مشاهده
مهرنوش محمدی صابر, خدابنده 1391 مشاهده
عالیه دریانورد صابر, خدابنده 1391 مشاهده
پروا دهقانی صابر, خدابنده 1391 مشاهده
مجتبی شیرود نجفی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1390 مشاهده
نبی اله خیرآبادی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1390 مشاهده
سمیرا زلقی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1390 مشاهده
مروارید رحیمی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1390 مشاهده
زینب انصاری سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1390 مشاهده
اسما محمدکرمی صابر, خدابنده 1390 مشاهده
جاوید کاوسی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1389 مشاهده
اکبر فارسی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1389 مشاهده
هاشم خندان بارانی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1389 مشاهده
مینا عمادی شیبانی صابر, خدابنده 1389 مشاهده
لیلا سنایی جهرمی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1389 مشاهده
فاطمه فریدونی ولاشجردی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1388 مشاهده
محمد پولادوند سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1388 مشاهده
زهرا امینی خوئی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1388 مشاهده
حسین خیامی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1388 مشاهده
سهیلا فلاح صابر, خدابنده 1388 مشاهده
حلیمه رجبی صابر, خدابنده 1388 مشاهده
مهدیه بختیاریان صابر, خدابنده 1388 مشاهده
ساناز خسروی وانق سفلی صابر, خدابنده 1388 مشاهده
جمشید امیری مقدم صابر, خدابنده 1388 مشاهده
مجتبی پرورش عربانی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1387 مشاهده
مسعود حیدری سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1387 مشاهده
سعیده مسافر خورجستان صابر, خدابنده 1387 مشاهده
صادق اولاد محمدرضا صابر, خدابنده 1387 مشاهده
مرجان ضیایی صابر, خدابنده 1387 مشاهده
انسیه غنی زاده کازرونی صابر, خدابنده 1387 مشاهده
آزاده حساس دلیرخواه سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1386 مشاهده
معصومه موسوی کشکا سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1386 مشاهده
میلاد معتضدی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1386 مشاهده
فلورا امانتی بهروز, زارعی دارکی 1386 مشاهده
زهرا تقی زاده رحمت آبادی صابر, خدابنده 1386 مشاهده
زهرا خوشنود صابر, خدابنده 1386 مشاهده
آزاده حساس دلیرخواه صابر, خدابنده 1386 مشاهده
میلاد معتضدی صابر, خدابنده 1386 مشاهده
ساحل سلطان کریمی صابر, خدابنده 1386 مشاهده
آلاله گلزاری صابر, خدابنده 1385 مشاهده
محسن شهریاری مقدم صابر, خدابنده 1385 مشاهده
مهرشاد طاهری سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1384 مشاهده
ناهید شکری بوسجین سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1384 مشاهده
مصطفی حسینی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1383 مشاهده
وجیهه اسکندری راد سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1383 مشاهده
لیما طیبی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1382 مشاهده
مهناز ربانیها سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1381 مشاهده
نجمه قربانی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1381 مشاهده
حسین اورجی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1380 مشاهده
نصراله حسینی سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1380 مشاهده
حسین عطار شاکری سیدجعفر, سیف آبادی مختاری 1379 مشاهده
رضا میرحسینی ده آبادی صابر, خدابنده 1367 مشاهده
علی روشنی صابر, خدابنده 1367 مشاهده