زمینه‌های تحقیقاتی


 
سیدمحسن حسینی (استاد)
 • ارزیابی اکولوژیک اکوسیستم های جنگلی کشور
 • اثر نانو ذرات، نانوتیوب، میدانهای مغناطیسی، باکتری ها، قارچ ها، سیانوباکترها و پرتوها در بهبود عملکرد بذر و نهال گونه های مهم جنگلی صنعتی و دارویی
مسعود طبری کوچکسرائی (استاد)
 • 1) جنگل کاری و نهالستانهای جنگلی، 2) جنگل شناسی، 3) اصلاح کننده ها و تنشهای محیطی روی بذر و نهال جنگلی
مسلم اکبری نیا (دانشیار)
 • تنوع زیستی در اکوسیتم های جنگلی و تاثیر آشفتگی ها در تنوع زیستی گیاهان جنگلی
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف عوامل اثرگذار بر بازسازی طبیعی اکوسیستم های جنگلی
هرمز سهرابی (دانشیار)
 • بکارگیری تصاویر پهباد در آماربرداری جنگل
 • ارزیابی و پایش ماهواره ای توده های جنگلی
 • نمونه برداري و اندازه‌گيري درختان و توده هاي جنگلي
اکبر نجفی (دانشیار)
 • پژوهش عملیاتی در جنگلداری
 • پایش و ارزیابی خسارات بهره برداری جنگل
 • برنامه ریزی عملیات تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی
امید اسماعیل زاده (استادیار)
 • بکارگبری مدل های پاسخ گونه-محیط در تعیین مطلوبیت رویشگاهی گونه های جنگلی
 • پیش بینی شیب تغییرات محیطی جوامع جنگلی هیرکانی با استفاده از ترکیب گونه های معرف
 • اکولوژی بذور و اهمیت بانک بذر خاک در احیای جوامع جنگلی (ماندگاری بانک بذر خاک- اثر آتش سوزی)
 • توسعه ضرایب ارزش معرف النبرگ برای گیاهان آوندی جنگل های هیرکانی
 • طبقه بندی و تحلیل اکولوژیک جوامع گیاهی گونه های گیاهی منحصر به فرد هیرکانی
سیدجلیل علوی (استادیار)
 • اثر تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر پراکنش گونه های گیاهی
 • مدل سازی مطلوبیت رویشگاه گونه های گیاهی
 • تحلیل آماری آشیان اکولوژیک گونه ها
 • کمی سازی ساختار جنگل
 • ارزیابی توان تولید رویشگاه های جنگلی با استفاده از مدل های آماری
 • مدل سازی مکانی و زمین آمار