آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه اکو انفورماتیک هرمز سهرابی ساخنمان علوم دریایی 011-44999094
آزمایشگاه اکولوژی و فیزیولوژی جنگل مسعود طبری كوچكسرائی منوچهر نائیجی آزمایشگاه مرکزی 011-44999092
آزمایشگاه بیولوژی خاک یحیی كوچ منوچهر نائیجی آزمایشگاه مرکزی 011-44999094
آزمایشگاه مطالعات بذر امید اسماعیل زاده منوچهر نائیجی آزمایشگاه مرکزی 011-44999092
آزمایشگاه مهندسی جنگل اكبر نجفی فاطمه قنبری سایت دانشکده 011-44999063
گلخانه بانک بذر خاک امید اسماعیل زاده منوچهر نائیجی جنب گلخانه شیشه¬ای دانشکده 011-44999082