زمانبندی کلاس‌ها


 
# نام درس نام استاد مقطع زمان/مکان
# سنجش از دور در جنگل (اختیاری) هرمز سهرابي کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00
# روش هاي پيشرفته نمونه برداري در جنگل (اصلی) هرمز سهرابي دکتری هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# روش هاي آماري در جنگل (اختصاصی) سيدجليل علوي کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# جامعه شناسي گياهي جنگل (اختیاری) اميد اسماعيل زاده کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 13:00-15:00
# تعيين توان اكولوژيك جنگل (اختیاری) سيدفخرالدين حسيني دکتری هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# اكولوژي و تكنولوژي بذور درختان جنگلي (اختیاری) اميد اسماعيل زاده کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 13:00-15:00