دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
نگار مقیمیان سیدمحسن, حسینی 1397 مشاهده
آرش امینی سیدمحسن, حسینی 1397 مشاهده
آرش امینی مسعود, طبری کوچکسرائی 1397 مشاهده
ایمان پژوهان اکبر, نجفی 1396 مشاهده
امیر صفری هرمز, سهرابی 1396 مشاهده
امید فتحی زاده سیدمحسن, حسینی 1396 مشاهده
مصطفی مسلمی سیدمحله سید غلامعلی, جلالی 1396 مشاهده
نیلوفر حق دوست مسلم, اکبری نیا 1396 مشاهده
شهرام جفرنیا مسلم, اکبری نیا 1396 مشاهده
احسان قنبری مسعود, طبری کوچکسرائی 1396 مشاهده
اعظم سلیمانی سیدمحسن, حسینی 1396 مشاهده
احسان قنبری مسعود, طبری کوچکسرائی 1396 مشاهده
زینب رفیعی هرمز, سهرابی 1396 مشاهده
ستار عزتی اکبر, نجفی 1395 مشاهده
بهرام ناصری مسعود, طبری کوچکسرائی 1395 مشاهده
حامد اسدی سیدمحسن, حسینی 1395 مشاهده
محمد عموزاد مهدیرجی سید غلامعلی, جلالی 1395 مشاهده
حامد اسدی امید, اسماعیل زاده 1395 مشاهده
ابوالفضل جعفری اکبر, نجفی 1394 مشاهده
سعید شعبانی اکبر, نجفی 1394 مشاهده
سحر مختاری سیدمحسن, حسینی 1394 مشاهده
مریم فضل الهی محمدی سید غلامعلی, جلالی 1394 مشاهده
هادی درودی مسلم, اکبری نیا 1394 مشاهده
جابر اعظمی هرمز, سهرابی 1394 مشاهده
سعید شعبانی سیدجلیل, علوی 1394 مشاهده
آزاده صالحی مسعود, طبری کوچکسرائی 1393 مشاهده
فاطمه احمدلو مسعود, طبری کوچکسرائی 1393 مشاهده
رمضانعلی خرمی مسعود, طبری کوچکسرائی 1393 مشاهده
مرتضی پوررضا سیدمحسن, حسینی 1393 مشاهده
فاطمه شایان مهر سید غلامعلی, جلالی 1393 مشاهده
فریبا بابایی سید غلامعلی, جلالی 1393 مشاهده
مهرداد زرافشار مسلم, اکبری نیا 1393 مشاهده
مهرداد زرافشار سیدمحسن, حسینی 1393 مشاهده
فریبا بابایی هرمز, سهرابی 1393 مشاهده
زهرا عزیزی اکبر, نجفی 1392 مشاهده
سامره فلاحتکار سیدمحسن, حسینی 1392 مشاهده
احمد حسینی سیدمحسن, حسینی 1392 مشاهده
یعقوب ایران منش سید غلامعلی, جلالی 1392 مشاهده
اسماعیل قجر اکبر, نجفی 1391 مشاهده
آفاق تابنده ساروی مسعود, طبری کوچکسرائی 1391 مشاهده
مریم ملاشاهی سیدمحسن, حسینی 1391 مشاهده
یحیی کوچ سیدمحسن, حسینی 1391 مشاهده
فرهاد قاسمی آقباش سید غلامعلی, جلالی 1391 مشاهده
تکتم مومنی مقدم مسلم, اکبری نیا 1391 مشاهده
فرهاد قاسمی آقباش سیدمحسن, حسینی 1391 مشاهده
داود کرتولی نژاد اکبر, نجفی 1390 مشاهده
جواد میرزایی مسلم, اکبری نیا 1390 مشاهده
بهمن کیانی مسعود, طبری کوچکسرائی 1390 مشاهده
شایسته غلامی سیدمحسن, حسینی 1390 مشاهده
عبداله موسوی کوپر سیدمحسن, حسینی 1390 مشاهده
نسرین سیدی سید غلامعلی, جلالی 1390 مشاهده
بهمن کیانی سیدمحسن, حسینی 1390 مشاهده
احسان ساداتی مسعود, طبری کوچکسرائی 1389 مشاهده
علیرضا علی عرب مسعود, طبری کوچکسرائی 1389 مشاهده
حبیب زارع مسلم, اکبری نیا 1389 مشاهده
هرمز سهرابی سیدمحسن, حسینی 1388 مشاهده
احسان صیاد سیدمحسن, حسینی 1388 مشاهده
محمد جواد امیری سید غلامعلی, جلالی 1388 مشاهده
سهراب الوانی نژاد مسعود, طبری کوچکسرائی 1387 مشاهده
رقیه ذوالفقاری مسلم, اکبری نیا 1387 مشاهده
هاشم حبشی سیدمحسن, حسینی 1386 مشاهده
عین اله روحی مقدم سیدمحسن, حسینی 1385 مشاهده
محمد اسماعیل نیا سید غلامعلی, جلالی 1385 مشاهده
عباس بانج شفیعی مسلم, اکبری نیا 1385 مشاهده
ابراهیم خسروجردی مسعود, طبری کوچکسرائی 1384 مشاهده
حمید جلیلوند سید غلامعلی, جلالی 1382 مشاهده
قربان دردی تکه سید غلامعلی, جلالی 1382 مشاهده
علی تیمورزاده مسلم, اکبری نیا 1382 مشاهده
رضا بصیری مسلم, اکبری نیا 1382 مشاهده
داود درگاهی مسلم, اکبری نیا 1379 مشاهده