زمینه‌های تحقیقاتی


 
مسعود رضائی (استاد)
  • فرآوری آبزیان
سیدفخرالدین حسینی (دانشیار)
  • نانوزیست فناوری در فرآوری آبزیان
  • بسته بندی های زیست تخریب پذیر و زیست نانوکامپوزیت
مهدی طبرسا (دانشیار)
  • ترکیبات غذا-داروی دریایی (زیست فعال)
  • تولید فرآورده های با ارزش افزوده دریایی