زمانبندی کلاس‌ها


 
# نام درس نام استاد مقطع زمان/مکان
# كاربرد نانوتكنولوژي در فرآورده هاي آبزيان (اختیاری) سيدفخرالدين حسيني دکتری هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# فرآيند هاي حرارتي و غير حرارتي در فرآوري آبزيان (اختصاصی) مسعود رضائي کارشناسی ارشد هرهفته، چهار شنبه، 08:00-10:00
# فرآورده هاي خميري ماهي (اختصاصی) مسعود رضائي دکتری هرهفته، چهار شنبه، 10:00-12:00
# ارزيابي كيفيت و ايمني فرآورده هاي شيلاتي (اختصاصی) سيدفخرالدين حسيني کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 14:00-16:00