دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
مهدی آل بوفتیله مهدی, طبرسا 1397 مشاهده
مهدی آل بوفتیله مسعود, رضائی 1397 مشاهده
قاسم تقی زاده اندواری مسعود, رضائی 1397 مشاهده
علی-- حمزه مسعود, رضائی 1395 مشاهده
بهروز محمدزاده مسعود, رضائی 1395 مشاهده
مهدی عبدالهی مسعود, رضائی 1395 مشاهده
مینا اسمعیلی خاریکی مسعود, رضائی 1395 مشاهده
مهدی ذوالفقاری مسعود, رضائی 1394 مشاهده
آریا باباخانی لشکان مسعود, رضائی 1391 مشاهده
عباس زمانی مسعود, رضائی 1391 مشاهده
امین اوجی فرد مسعود, رضائی 1390 مشاهده
مهدی اجاق مسعود, رضائی 1389 مشاهده
محمود ناصری مسعود, رضائی 1389 مشاهده
محمدتقی قانعیان مسعود, رضائی 1387 مشاهده