آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه محیط زیست عباس اسماعیلی ساری منظر حقدوست آزمایشگاه مرکزی 011-44999100
آنالیز دستگاهی سیدمحمود قاسم پوری منظر حقدوست آزمایشگاه مرکزی 011-44999097
بوم شناسی مولکولی وتنوع زیستی سیدمحمود قاسم پوری منظر حقدوست آزمایشگاه مرکزی 011-44999093
بیوتکنولوژی حبیب اله یونسی 011-44999090
تجزیه و تحلیل آلودگی های آلی و معدنی علیرضا ریاحی بختیاری منصور حقدوست 011-44999100
نانوبیوتکنولوژی نادر بهرامی فر منظر حقدوست آزمایشگاه مرکزی 011-44999090