زمانبندی کلاس‌ها


 
# نام درس نام استاد مقطع زمان/مکان
# مدلسازي اكولوژيك (اختیاری) مهدي قدرتي شجاعي کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# شيمي محيط زيست (اختیاری) حميدرضا بيژن زاده کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 08:00-10:00
# سيستم اطلاعات جغرافيايي (اختصاصی) سامره فلاحتكار کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 13:00-15:00
# ژنتيك سيماي سرزمين (اختصاصی) حامد يوسف زاده پايين رود پشتي دکتری هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# ژنتيك حفاظت (اختیاری) حامد يوسف زاده پايين رود پشتي کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# روشهاي ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست (اختصاصی) سامره فلاحتكار دکتری هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# تحليل داده هاي محيطي با -R (اختصاصی) مهدي غلامعلي فرد دکتری هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# پايش و كنترل آلودگي هوا (اختیاری) نادر بهرامي فر کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# ارزيابي و مديريت زيستگاه (اختیاری) مهدي غلامعلي فرد کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# ارزيابي پيامد هاي تغيير اقليم (اختصاصی) مهدي غلامعلي فرد کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# آلودگي صنعتي (اختیاری) عباس اسماعيلي ساري کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# آلودگي دريا (اختیاری) عليرضا رياحي بختياري کارشناسی ارشد هرهفته، شنبه ، 08:00-10:00