دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
وحید زمانی سیدمحمود, قاسم پوری 1397 مشاهده
فاطمه عین الهی پیر نادر, بهرامی فر 1397 مشاهده
علی عظیمی علیرضا, ریاحی بختیاری 1397 مشاهده
ساحل پاکزاد توچایی سیدمحمود, قاسم پوری 1397 مشاهده
مهدی تنها زیارتی نادر, بهرامی فر 1397 مشاهده
علی کاظمی نادر, بهرامی فر 1397 مشاهده
لیلا اخلاصی حبیب اله, یونسی 1396 مشاهده
محسن نوروزی حبیب اله, یونسی 1396 مشاهده
هاجر آبیار حبیب اله, یونسی 1396 مشاهده
نرجس اکاتی عباس, اسماعیلی ساری 1396 مشاهده
سهراب مظلومی عباس, اسماعیلی ساری 1396 مشاهده
زینب رفیعی عباس, اسماعیلی ساری 1396 مشاهده
لیلا اخلاصی نادر, بهرامی فر 1396 مشاهده
زینب رفیعی نادر, بهرامی فر 1396 مشاهده
هاجر آبیار نادر, بهرامی فر 1396 مشاهده
سهراب مظلومی نادر, بهرامی فر 1396 مشاهده
اکرم بمانی خرانق علیرضا, ریاحی بختیاری 1395 مشاهده
گلشن شیرنشان علیرضا, ریاحی بختیاری 1395 مشاهده
فاطمه رجایی عباس, اسماعیلی ساری 1395 مشاهده
سهیلا رضایی تبار عباس, اسماعیلی ساری 1395 مشاهده
رضا دهمرده بهروز عباس, اسماعیلی ساری 1395 مشاهده
حسین خان جان زاده نادر, بهرامی فر 1395 مشاهده
رضا دهمرده بهروز نادر, بهرامی فر 1395 مشاهده
نوشین بیرجندی حبیب اله, یونسی 1394 مشاهده
نسرین حسن زاده عباس, اسماعیلی ساری 1394 مشاهده
جابر اعظمی عباس, اسماعیلی ساری 1394 مشاهده
نسرین حسن زاده نادر, بهرامی فر 1394 مشاهده
محمد نعمتی ورنوسفادرانی علیرضا, ریاحی بختیاری 1393 مشاهده
علی دانشی عباس, اسماعیلی ساری 1393 مشاهده
اقدس حیدری حبیب اله, یونسی 1392 مشاهده
علی محمد صنعتی نادر, بهرامی فر 1392 مشاهده
رسول زمانی احمدمحمودی عباس, اسماعیلی ساری 1392 مشاهده
مجتبی هادوی فر حبیب اله, یونسی 1392 مشاهده
مظاهر معین الدینی عباس, اسماعیلی ساری 1392 مشاهده
مهدی غلامعلی فرد عباس, اسماعیلی ساری 1392 مشاهده
ملیحه امینی حبیب اله, یونسی 1391 مشاهده
فرشید قربانی چقامارانی حبیب اله, یونسی 1391 مشاهده
روح اله میرزایی عباس, اسماعیلی ساری 1391 مشاهده
ثمر مرتضوی عباس, اسماعیلی ساری 1391 مشاهده
محسن محمدی گلنگشی عباس, اسماعیلی ساری 1391 مشاهده
عیسی سلگی عباس, اسماعیلی ساری 1391 مشاهده
ثمر مرتضوی نادر, بهرامی فر 1391 مشاهده
افسانه شهبازی حبیب اله, یونسی 1390 مشاهده
محمد ساکی زاده عباس, اسماعیلی ساری 1390 مشاهده
قاسم ذوالفقاری عباس, اسماعیلی ساری 1390 مشاهده
محمد ساکی زاده نادر, بهرامی فر 1390 مشاهده
قاسم ذوالفقاری حبیب اله, یونسی 1390 مشاهده
حلیمه توحیدی مقدم عباس, اسماعیلی ساری 1389 مشاهده
احمد قرایی عباس, اسماعیلی ساری 1388 مشاهده
مهدی نادری جلو دار عباس, اسماعیلی ساری 1387 مشاهده