زمینه‌های تحقیقاتی


 
الکساندر کرافورد ()
  عبدالمحمد عابدیان کناری (استاد)
  • فیزیولوژی اغذیه و نیازهای غذایی آبزیان
  • بیوتکنولوژی غذا و تغذیه آبزیان
  محمدرضا کلباسی مسجدشاهی (استاد)
  • ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان
  • تکثیر و پرورش ماهیان
  • نانوتکنولوژي آبزيان
  امیرحسین اسماعیلی تمندگانی (استادیار)
  • ایمنی آبزیان
  • تکثیر و تولیدمثل آبزیان
  • مطالعات تکوینی در آبزیان با تاکید بر سلولهای بنیادی
  • بهداشت آبزیان و داروهای مورد مصرف صنعت
  نعمت اله محمودی (استادیار)
  • مدیریت کیفیت آب و خاک در آبزی پروری
  • کودهای زیستی و آلی در آبزی پروری
  • فیلتر های زیستی در آبزی پروری
  • مدل سازی و تحلیل روابط اکولوژیک در شبکه غذایی میکروبی و کلاسیک در اکوسیستم های آبی