آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه پروتئین و آنزیم عبدالمحمد عابدیان كناری مرتضی کمالی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999160
آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان محمدرضا كلباسی مسجدشاهی مرتضی کمالی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999160
آزمایشگاه عمومی ... مرتضی کمالی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999160
آزمایشگاه میکروبیولوژی ... مرتضی کمالی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999157
آزمایشگاه هیدروبیولوژی و اکولوژی کارکردی آبزیان نعمت‌اله محمودی مرتضی کمالی طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999157
اتاق نگهداری مواد ... طبقه سوم دانشکده علوم دریایی 011-44999160
کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان عبدالمحمد عابدیان كناری مرتضی کمالی دانشکده منابع طبیعی 011-44999157
کارگاه غذاسازی آبزیان عبدالمحمد عابدیان كناری مرتضی کمالی دانشکده منابع طبیعی 011-44999157