زمانبندی کلاس‌ها


 
# نام درس نام استاد مقطع زمان/مکان
# ميكروبيولوژي محيط هاي آبي (اختیاری) نعمت اله محمودي کارشناسی ارشد هرهفته، سه شنبه ، 13:00-15:00
# فيزيولوژي توليد مثل و رشد در آبزيان (اصلی) اميرحسين اسماعيلي تمندگاني دکتری هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00
# فيزيولوژي آبزيان (اصلی) اميرحسين اسماعيلي تمندگاني کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 13:00-15:00
# ژنتيك و بيوتكنولوژي آبزيان پرورشي (اختصاصی) محمدرضا كلباسي مسجدشاهي کارشناسی ارشد هرهفته، چهار شنبه، 08:00-10:00
# زيست فناوري فرآورده هاي آبزيان (اصلی) مهدي طبرسا کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 10:00-12:00
# زيست فناوري پيشرفته آبزيان (اختصاصی) محمدرضا كلباسي مسجدشاهي دکتری هرهفته، چهار شنبه، 10:00-12:00
# روش تحقيق و پردازش داده ها (اصلی) نعمت اله محمودي کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 08:00-10:00
# توليد غذاي زنده (اختصاصی) عبدالمحمد عابديان كناري کارشناسی ارشد هرهفته، يك شنبه ، 10:00-12:00
# تغذيه پيشرفته آبزيان (اختصاصی) عبدالمحمد عابديان كناري دکتری هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00
# تركيبات زيست فعال در آبزيان (اصلی) مهدي طبرسا دکتری هرهفته، سه شنبه ، 13:00-15:00