دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
سمانه پور سعید محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1397 مشاهده
شیما مسعودی اصیل عبدالمحمد, عابدیان کناری 1396 مشاهده
امیرحسین اسماعیلی محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1395 مشاهده
الهام جرفی محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1395 مشاهده
آیناز شبرنگی محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1395 مشاهده
حمیدرضا علیزاده ثابت محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1394 مشاهده
ابراهیم ستوده عبدالمحمد, عابدیان کناری 1393 مشاهده
شیرین جمشیدی محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1391 مشاهده
رضا لرستانی محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1391 مشاهده
نصرالله احمدی فرد عبدالمحمد, عابدیان کناری 1391 مشاهده
حمید محمدی آذرم عبدالمحمد, عابدیان کناری 1391 مشاهده
کوروش سروی مغانلو محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1390 مشاهده
علی جوهری محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1390 مشاهده
امین اوجی فرد عبدالمحمد, عابدیان کناری 1390 مشاهده
ایمان سوری نژاد محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1389 مشاهده
علی طاهری عبدالمحمد, عابدیان کناری 1389 مشاهده
محمودرضا اویسی پور عبدالمحمد, عابدیان کناری 1389 مشاهده
ولی حسینی عبدالمحمد, عابدیان کناری 1388 مشاهده
سعید کیوان شکوه محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1387 مشاهده
سالار درافشان محمدرضا, کلباسی مسجدشاهی 1385 مشاهده