جدیدترین اخبار
کارگاه آموزشی مدیریت منابع و رفرنس نویسی EndNote
آشنایی با نرم افزار های منابع نویسی، آشنایی با نرم افزار اندنوت 4دي1398
کارگاه عملی جستجوی هنرمند درون
کارگاه عملی جستجوی هنرمند درون با همکاری گروه آرتبال و پژوهشکده فناوری اطلاعات برگزار شد. 13تير1398
کارگاه آموزشی نمایش و پردازش داده های محیطی با استفاده از نرم افزار GrADS
کارگاه آموزشی نمایش و پردازش داده های محیطی با استفاده از نرم افزار GrADSدر پژوهشکده فناوری اطلاعات برگزار شد 2خرداد1398