دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی از سال 1363 در پردیس دانشگاهی نور آغاز به فعالیت نمود.