ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس. ساختمان بنیان. مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری
14115-141

تلفن


82884052

دورنگار


82884169

ایمیل


Rdcb@modares.ac.ir

وب سایت


Rdcb.modares.ac.ir