ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس. ساختمان بنیان. مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری
14115-141

تلفن


02182884169

دورنگار


02182884169

ایمیل


Rdcb@modares.ac.ir

وب سایت


Rdcb.modares.ac.ir