انتشارات


 

bulletلیست کتاب‌ها

ردیف عنوان کتاب نویسنده
1 ژنتیک(بیماری‌های خون) ترجمه: حبیب نصیری و مجید صفا
2 مبان نظری و روش‌های سنجش بیان ژن گردآوری: عباسعلی راز
3 بیولوژی سلولس و مولکولی گردآوری: حبیب نصیری
4 مقدمه‌ای بر ژن‌درمانی نوین گردآوری: سید یونس حسینی
5 اخلاق زیستی گرد آوری: دکترمحمدجوادرسایی و اعظم رحیم پور
6 کارگاه ژن تا پروتئین گردآوری :گروهی از دانشجویان بیوتکنولوژی پزشکی
7 کارگاه PCR-ELISA گردآوری :گروهی از دانشجویان بیوتکنولوژی پزشکی

 

bulletلیست مقالات

ردیف عنوان مقاله عنوان پایان‌نامه عنوان مجله نویسنده
1

ارزيابی اندازه جمعيت موثر مولدين و تاثير آن برتنوع ژنتيکی نسل f1در شيوه فعلی تکثير مصنوعی ماهی آزاد دريای خزر salmo Trutta caspiusبا استفاده از نشانگرهای ريز ماهواره

ارزیابی تاثیر  رقابت اسپرم هنگام لقاح مخلوط گامت مولدین ماهی آزاد دریای خزرsalmo trutta caspius بر میزان تنوع ژنتیکی نسل  f1 ژنتيک نوين محمد رضا کلباسی
2 Phylogeography,genetic structure, and conservation of the endangered Caspian brown trout, Salmo trutta caspius (Kessler,1877),from Iran ارزیابی تاثیر  رقابت اسپرم هنگام لقاح مخلوط گامت مولدین ماهی آزاد دریای خزرsalmo trutta caspiusبر میزان تنوع ژنتیکی نسل  f1

Hydrobiologia

(2011)664: 51-67

محمد رضا کلباسی
3 Development of a Recombinant Based ELISA for Specific Antibodies to F Protein in HCV Chronically Infected Patients –A Seroprevalence Study بررسی تاثیر پروتئینهای F و Core ویروس هپاتیت C بر افزایش سلولهای T تنظیمی افراد الوده به فرم مزمن این ویروس در شرایط آزمایشگاهی Iranian Journal of virology
2010;4(1):1-
طراوت بامداد
4 Expansion of CD4+ CD25+FOXP3+Regulatory T Cells in Chronic Hepatitis C Virus Infection بررسی تاثیر پروتئینهای F و Core ویروس هپاتیت C بر افزایش سلولهای T تنظیمی افراد الوده به فرم مزمن این ویروس در شرایط آزمایشگاهی Iranian Journal of immunology
2010;7(3),177-185
طراوت بامداد