اساسنامه


 

bulletكلیات

به‌منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی و نیز كمك به رفع نیازهای پژوهشی كشور در زمینه‌ی زیست‌فناوری، مركز تحقيقات و توسعه زیست‌فناوری (Research and Development Center for Biotechnology, RDCB) وابسته به دانشگاه تربیت مدرس كه در این اساسنامه به اختصار مركز خوانده می‌شود، بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی مورخ 24/ 9/86 تأسیس و بر طبق مفاد این اساسنامه، قوانین مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

bulletماده 1 - اهداف

 • توسعه و گسترش پژوهشی در زمینه‌های مختلف علم زیست فناوری
 • ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در زمینه زیست فناوری
 • همكاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی كشور به منظور ارتقای كیفیت فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی
 • فراهم آوردن زمینه فعالیت پژوهشگران بین المللی در حوزه علم زیست فناوری
 • دستیابی به فناوری‌های كاربردی در حوزه زیست فناوری
 • فراهم آوردن امكان توسعه فعالیت بخش خصوصی در زمینه زیست فناوری

bulletماده 2 - محل فعالیت

محل استقرار مركز در تهران – دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد. ایجاد شعبه با تصویب مراكز ذی‌ربط امكان‌پذیر است.

bulletماده 3 - وظایف

وظايف مركز كه با توجه به اهداف فوق در زمینه‌های زیست فناوری انجام می‌گیرد عبارتند از:

 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در حوزه علم زیست فناوری
 • انجام طرح‌های پژوهشی در حوزه علم زیست فناوری
 • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای
 • اجرای پروژه‌های كاربردی در جهت نیل به اهداف تولید نیمه صنعتی محصولات با جلب سرمایه‌گذاری و مشاركت بخش خصوصی
 • فراهم آوردن امكان اجرای پروژه‌های ملی و فراملی و ایجاد ارتباط بین‌المللی در چهارچوب قوانین و مقررات كشور
 • فراهم نمودن بستر لازم برای فعالیت‌های آموزشی كوتاه مدت و گذراندن فرصت‌های مطالعاتی، پروژه‌های آموزشی – پژوهشی و آشنایی با فناوری‌های نوین در عرصه زیست‌فناوری برای اعضاء هیئت علمی، دانشجویان دوره‌های تحصیلات تكمیلی و فوق دكتری داخلی و خارجی و متقاضیان صلاحیت‌دار بخش خصوصی
 • هماهنگ ساختن كلیه امكانات دانشگاه تربیت مدرس در حوزه علم زیست فناوری
 • شناسائی و معرفی زمینه‌های پژوهشی كاربردی در حوزه زیست فناوری و ترغیب و جلب مشاركت بخش خصوصی به منظور بالا بردن توان تحقیق و توسعه كشور در این حوزه

bulletماده 4 - اركان

 • هیأت امنا
 • شورای هدایت راهبردی
 • رئیس
 • شورای پژوهشی
 • گروه‌های تخصصی

bulletماده 5 - هیأت امنا

هیأت امنای مركز از لحاظ تركیب و وظایف تابع ضوابط مندرج در قانون تشكیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی است و با توجه به وابستگی مركز به دانشگاه تربیت مدرس همان هیأت امنای دانشگاه خواهد بود.

bulletماده 6 - وظایف و اختیارات هیأت امنا

 • تدوین و تصویب آئین‌نامه داخلی هیأت امنا
 • تصویب سازمان و تشكیلات اداری مركز براساس ضوابط و مقررات مربوط
 • بررسی و تصویب بودجه مركز كه از طرف شورای هدایت راهبردی مركز و رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود
 • بررسی و تصویب گزارش سالانه رئیس مركز پس از تصویب توسط شورای هدایت راهبردی

bulletماده 7 - شورای هدایت راهبردی مركز

به منظور هدایت و برنامه ریزی فعالیت‌های علمی مركز، شورای متشكل از افراد ذیل تشكیل می‌شود.

 • رئیس دانشگاه تربیت مدرس (رئیس)
 • معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (نایب رئیس)
 • رئیس مركز (دبیر)
 • معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
 • معاون تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن
 • معاون پژوهشی وزارت جهاد كشاورزی
 • چهار تا شش نفر از شخصیت‌های برجسته در زمینه زیست فناوری

تبصره 1: اعضای بند 8 به پیشنهاد رئیس دانشگاه تربیت مدرس و حكم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مدت چهارسال تعیین می‌شوند.

تبصره 2: احكام اعضای بند 4 تا 7 توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مدت چهارسال صادر می‌شود.

bulletماده 8 - وظایف و اختیارات شورای هدایت راهبردی

 • تدوین و تصویب آئین نامه داخلی شورا
 • پیشنهاد ایجاد و تغییر در سازمان اداری، علمی و اجرایی مركز
 • بررسی بودجه پیشنهادی رئیس مركز و تصویب و پیشنهاد آن به هیأت امن
 • بررسی و ارزیابی فعالیت‌های سالانه و تصویب برنامه‌های آینده
 • بررسی گزارش سالانه و تصویب و ارائه آن به هیأت امن
 • بررسی و تصویب پیشنهادهای رئیس مركز در خصوص طرح‌های تحقیقاتی، نحوه برقراری ارتباط با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مراكز ملی و بین‌المللی
 • بررسی و تصویب راهكارها و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حمایت از فعالیت‌های مركز

bulletماده 9 - رئیس مركز

رئیس مركز كه نماینده قانونی مركز در مراجع حقیقی و حقوقی می‌باشد از میان اعضای هیأت علمی (داخلی یا خارجی) و با حكم رئیس دانشگاه منصوب می‌گردد.

bulletماده 10 - وظایف و اختیارات رئیس

 • اداره، هدایت و نظارت بر امور مركز در چارچوب اساسنامه، ضوابط، مقررات و مصوبات هیأت امن
 • پیشنهاد ایجاد تغییر در تشكیلات مركز به شورای هدایت راهبردی
 • پیشنهاد انتصاب مسئولان مركز بر اساس تشكیلات مصوب
 • امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به شورای هدایت راهبردی
 • تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به شورای هدایت راهبردی
 • ارسال صورتجلسات مركز به رئیس دانشگاه
 • ارائه گزارش عملكرد سالانه مركز به شورای هدایت راهبردی
 • تشكیل شوراهای مورد نیاز در محدوده مقررات دانشگاه

bulletماده 11 - شورای پژوهشی

تركیب شورا عبارت است از:

 • رئیس مركز (رئیس شورا)
 • معاون پژوهشی مركز (دبیر شورا)
 • رؤسای گروه‌های پژوهشی
 • دو تا پنج نفر از اعضای هیأت علمی

تبصره 3: اعضای بند 4 ترجیحاً از میان اعضای شورای بیوتكنولوژی دانشگاه و حداقل دو نفر از میان پژوهشگران و صاحب‌نظران خارج از مركز انتخاب خواهند شد.

bulletماده 12 - وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

 • تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی در چهارچوب برنامه مصوب
 • نظارت بر كیفیت و حسن اجرای طرح‌های پژوهشی
 • نظارت بر انتشار نشریه‌های پژوهشی
 • بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی
 • تعیین خط مشی مركز برای ارتباط علمی با سایر مراكز علمی داخلی و خارجی در محدوده ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب برنامه مصوب
 • ارزیابی نتایج فعالیت‌های پژوهشی
 • بررسی و تصویب سفرهای علمی كوتاه‌مدت و بلند‌مدت
 • بررسی راهكارهای جلب مشاركت بخش خصوصی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای و ایجاد انكوباتورهایر شد

bulletماده 13 - گروه‌های تخصصی مركز

مركز دارای شش گروه تخصصی به پیشنهاد ذیل می‌باشد.

 • گروه زیست فناوری پزشكی
 • گروه زیست فناوری صنعتی
 • گروه زیست فناوری پایه
 • گروه زیست فناوری كشاورزی
 • گروه حقوق و اخلاق در زیست فناوری
 • گروه زیست فناوری اطلاعات

تبصره 4: هرگونه تغییری در تعداد و نوع گروه‌ها با تصویب مراجع ذی‌صلاح امكان‌پذیر است.

bulletماده 14 - وظایف گروه‌ه

 • بررسی، تعریف و تدوین طرح‌های دارای اولویت به منظور ارائه به شورای پژوهشی مركز.
 • تهیه و تدوین برنامه‌های گروه به منظور ارائه به شورای پژوهشی مركز
 • اجرای طرح‌های تحقیقاتی و برنامه‌های مصوب شورای پژوهشی مركز

bulletماده 15

مركز از نظر مقررات مالی مشمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

bulletماده 16

اعضای هیأت علمی مركز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

bulletماده 17

مركز مستقل و از نظر اداری وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است.

bulletماده 18

فضا، امكانات و تجهیزات مركز باید مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری كشور جمهوری اسلامی ایران باشد.

bulletماده 19

مركز تابع كلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری كشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

bulletماده 20 - انحلال موسسه

مركز درموارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می‌شود:

 • به پیشنهاد هیأت امنا دانشگاه
 • در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری كشور جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

bulletماده 21

در صورت اعلام موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال مركز، هیأت تصفیه‌ای مركز از نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده حقوقی دانشگاه و رئیس مركز تشكیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی كه شورای گسترش آموزش عالی تعیین می‌نماید امر تصفیه را بر عهده خواهد‌داشت.

bulletماده 22 - مركز موظف است تحت نظارت هیأت تصفیه

 • كلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانك‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای بین‌المللی، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و كارمندان خود) انجام دهد یا دانشگاه با توافق صاحبان حق تعهدات مركز را راساً بپذیرد.
 • كلیه امتیازات و امور مالی را كه از منابع بین المللی عمومی و دولتی و بانك‌ها و شهرداری‌ها و غیره در اختیار مركز قرار گرفته‌است، مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق را مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذكور به مركز ارائه دهد.

bulletماده 23

پس از احراز اجرای تعهدات مذكور در ماده 20 و حل و فصل امور پژوهشی و حقوقی و تصویب نهایی انحلال مركز توسط شورای گسترش آموزش عالی، تادیه كلیه دیون و اعلام ختم تصفیه توسط هیأت تصفیه، باقیمانده دارائی مركز به دانشگاه تربیت مدرس منتقل می‌شود.

تبصره 5: هیأت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی كه به امضای كلیه اعضای هیأت خواهد‌رسید، تنظیم و یك نسخه از آن را به هیأت امنا دانشگاه و نسخه دیگر را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.

bulletماده 24

مواردی كه دراین اساسنامه پیش بینی نشده‌است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است.

bulletماده 25

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد هیأت امنا مركز و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان‌پذیر است.

bulletماده 26

این اساسنامه مشتمل بر 26 ماده و 5 تبصره در تاریخ ۸۶/۰۹/۲۴ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.