اجرا شده


 
رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 شناسایی EF-TumRNA به عنوان شاخص حیات مایکو باکتریوم توبرکلوزیس توسط  ELISA,RT-PCR-ELISA-NASBA پژوهشکده رشد ناجا 1390 دکتر صادقی زاده
2 تعیین تیپ ژنتیکی الل های گروه HLA DRB*01 با استفاده از سیستم هیبریداسیون معکوس در پلیت میکروتیتر و روش کد گذاری نقطه‌ای معکوس پژوهشکده رشد ناجا 1390 دکتر صادقی زاده
3 PCR-ELISA , Reverse. Blotting برای شناسایی چهار موتاسیون بتا تالاسمی در ایران پژوهشکده رشد ناجا 1390 دکتر صادقی زاده