ساختار سازمانی


 

مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری

 

گروه های پژوهشی

پژوهشی گیاهات تراریخت

پژوهشی مهندسی پروتئینی

پژوهشی فرآیندهای تولید انبوه

 

واحد پژوهشی

 

واحد اداری و مالی