ساختار سازمانی دانشگاه


 

در سال1390 هیأت امناء دانشگاه به استناد بند "ب" ماده "7" قانون تشکیل هیأت‌های امناء با تفکیک معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به دو "معاونت دانشجویی" و "معاونت فرهنگی و اجتماعی" با نمودار سازمانی و شرح وظایف مستقل هر معاونت بر اساس آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سقف پست‌های سازمانی مصوب موافقت نمودند.
تشکیلات معاونت فرهنگی و اجتماعی در قالب 3 سطح سازمانی شامل: دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، مدیریت امور فرهنگی و مدیریت امور اجتماعی طراحی و به تصویب مراجع ذیربط رسید. تشکیلات جدید دانشگاه در قالب 2949 پست سازمانی ( 1287 پست هیأت علمی و 1662 پست کارمندی ) به تصویب رسیده است.

ساختار سازمانی دانشگاه تربیت مدرس