متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم صوفی فتیده، گروه شیلات فرآوری

خلاصه خبر: ارزیابی پایداری اکسیداتیو نانو لیپوزوم های پوشش داده شده با کامپوزیت کیتوسان ژلاتین به عنوان حامل اسیدهای چرب چند غیر اشباعی امگا3(00-3PUAs)

  • عنوان: ارزیابی پایداری اکسیداتیو نانو لیپوزوم های پوشش داده شده با کامپوزیت کیتوسان ژلاتین به عنوان حامل اسیدهای چرب چند غیر اشباعی امگا3(00-3PUAs)
  • ارائه‌کننده: خانم مریم صوفی فتیده
  • استاد راهنما: دکتر سید فخرالدین حسینی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی طبرسا
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سید مهدی اجاق
  • استاد مشاور اول: دکترمسعود رضایی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی طبرسا
  • مکان: سالن دفاع علوم دریایی
  • تاریخ: 12/12/96
  • ساعت: 10صبح

چکیده هدف از تحقیق حاضر، استخراج روغن ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) و تغلیظ آن با روش کمپلکس اوره و سپس نانوکپسوله نمودن آن با لیپوزوم¬های پوشش داده شده با کامپوزیت کیتوسان/ ژلاتین به‌عنوان حامل اسیدهای چرب چند غیراشباع امگا 3 بود. تغلیظ اسیدهای چرب امگا 3 (ایکوزاپنتانوئیک اسید EPA و دکوراهگزانوئیک اسید DHA) روغن ماهی با روش کمپلکس اوره در دمای 4 درجه سانتی¬گراد انجام گردید. هم چنین، اسیدهای چرب اشباع (SFA)، اسیدهای چرب تک غیراشباع (MUFA)، اسیدهای چرب چند غیراشباع (PUFA) و نیز شاخص¬های تغذیه¬ای مهم ازجمله نسبت امگا 3 به امگا 6 و نسبت مجموع اسیدهای چرب چند غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پس از کمپلکس سازی با روش اوره میزان اسیدهای چرب چند غیراشباع امگا 3 به¬ویژه DHA به‌طور مشخصی افزایش یافته و میزان اسیدهای چرب اشباع و تک غیراشباع کاهش می¬یابد. در ادامه، نانوحامل های لیپوزومی پوشش داده شده با کامپوزیت کیتوسان/ژلاتین حاوی اسیدهای چرب امگا 3 تهیه و با آزمون های متعدد شامل تعیین اندازه و توزیع ذرات (DLS)، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، گرماسنجی روبشی افتراقی (DSC) و پراش اشعه ایکس XRD مشخصه یابی شدند. نانولیپوزوم های حاوی امگا 3 روغن دارای توزیع یکنواخت و شکل کروی با دامنه اندازه ذره¬ای 4/678-5/199 نانومتر بودند که تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نیز مويد آن است. سپس نانولیپوزوم‌های حاوی امگا 3 با پوشش کامپوزیت کیتوسان/ژلاتین در نسبت¬های مختلف (2/2:0/0 و 3/0: 1/0) (وزنی/ حجمی) پوشانده شد. نانووزیکول¬های لیپوزومی پوشش داده شده با زیست پلیمرها دارای توزیع اندازه ذره ای 1014-6/409 نانومتر بودند. نتایج مربوط به کارایی کپسوله‌کردن نشان داد که با افزایش غلظت روغن، کارایی به تدریج افزایش یافته و از 21/52٪ (نسبت 10:1) به حدود 89/78٪ (نسبت 1:2) رسید. هم¬چنین نانولیپوزوم‌های دارای پوشش کیتوزان بالاترین میزان کارایی کپسوله¬کردن (7/83٪) را در در نسبت 3/0: 1/0 (کیتوسان:ژلاتین) نشان دادند. طیف سنجی FTIR نیز فرآیند موفقیت¬آمیز کپسوله نمودن روغن ماهی به داخل نانولیپوزوم¬ها را تایید نمود. هم¬چنین، به لحاظ شاخص¬های کیفی مورد بررسی نیز نانولیپوزوم¬های حاوی روغن ماهی پوشش داده شده با کامپوزیت کیتوسان/ ژلاتین، دارای مقادیر عددی دی ان مزدوج، پراکساید و TBA به‌مراتب کمتری نسبت به روغن ماهی کپسوله نشده بودند. Abstract The purpose of the present study was to extract of oil from Common Kilka (Clupeonella cultriventris) and concentrate it with urea complex and then its nanoencapsulation with liposomes coated with chitosan/gelatin composite as carriers of omega-3 non-saturated fatty acids. Concentration of omega-3 fatty acids (EPA and DHA) of fish oil was performed using urea complex method at 4 ° C. Also, saturated fatty acids (SFAs), monounsaturated fatty acids (MUFAs), polyunsaturated fatty acids (PUFAs), as well as important nutritional indices, such as the ratio of omega-3 to omega-6, and the ratio of total non-saturated fatty acids to saturated fatty acids was compared. The results showed that after complexation with urea, the amount of omega-3 fatty acids, especially DHA, was significantly increased and the amount of saturated and monounsaturated fatty acids decreased. Then, liposomal coated with chitosan/gelatin composite containing omega-3 fatty acids were prepared and characterized by multiple tests including dynamic light scattering (DLS), Fourier transform infrared (FTIR) spectrometry, differential scanning calorimetry (DSC) and X-ray diffraction (XRD). Nanoliposomes containing omega-3 have a uniform distribution with spherical shape and particle size distribution of 199.5 to 678.4 nm, which is confirmed by scanning electron microscopy (SEM). Then nanoliposomes containing omega-3s were then coated with chitosan/gelatin composite coatings at various ratios (0.2: 0.2 and 0.3: 0.1, w/v). Liposomal nanovesicles coated with biopolymers had a particle size distribution of 409.6-1014 nm. The results of encapsulation efficiency showed that with increasing oil concentration, the efficiency gradually increased from 52.12% (ratio 10: 1) to 78.89% (ratio 1: 2). Also, chitosan-coated nanoliposomes showed the highest encapsulation efficiency (83.7%) in the ratio 0.3: 0.1 (chitosan: gelatin). FTIR spectrometry has also confirmed the successful encapsulation of fish oil into nanoliposomes. Also, in terms of qualitative indexes, nanoliposomes containing fish oil coated with chitosan/gelatin composites had much less conjugated diene, peroxide and TBA values, than non-encapsulated fish oil.
کلمات کلیدی Omega-3 fatty acids, complexation with urea, nanoliposomes, chitosan/gelatin composite اسیدهای چرب امگا 3، کمپلکس سازی با اوره، نانولیپوزوم، کامپوزیت کیتوسان/ ژلاتین

8 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 265